Giảm giá 5% cho nhóm Khách Hàng từ 5 người đến 10 người. Giảm giá 10% cho nhóm Khách Hàng từ 10 người trở lên.